Ngày 19 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán thù lao các hoạt động coi thi, chấm thi cuối học kỳ    

Xem hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán trong file đính kèm TB-HD-ThanhToan-CongTacThi.pdf Các biểu mẫu trong các file đính kèm còn lại.

... Đọc thêm

Ngày 3 tháng 7 năm 2013 Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kiểm tra học kỳ    

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của nhà trường nghiêm túc thực hiện các quy định về trách nhiệm của cán bộ coi thi, thí sinh dự thi, kiểm tra kết thúc học kỳ.

... Đọc thêm

Ngày 12 tháng 6 năm 2013 Quy định tổ chức thi và Quy định phúc khảo bài thi    

Các Quy định ban hành: - Quyết định ban hành các quy định tổ chức thi và phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ (QuyetDinh80.jpg) - Quy định tổ chức thi kết thúc học kỳ theo hình thức tự luận và trắc nghiệm trên giấy...

... Đọc thêm