Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Ngày 11 tháng 5 năm 2014

Cục KTKĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 477 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 30/4/2014).

 

Trong danh sách các Trường Cao đẳng đã nộp báo cáo Tự đánh giá, Trường CĐ Công nghệ Thông tin TP Hồ Chí Minh có số thứ tự là 180

STT Tập tin đính kèm
1 tt123_8-_DS_TDG__(30.4.2014).pdf