PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Giới thiệu

         Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng (KT&ĐBCL) được thành lập theo quyết định số 216/QĐ-CĐCNTT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng trường cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM. Phòng KT&ĐBCL thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo qui định của Nhà Trường và theo điều 31, chương 3, mục 3.3 của Qui chế Tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng CNTT TP.HCM ban hành theo quyết định số 126/QĐ-CĐCNTT, ngày 15/08.2008 của Hội đồng quản trị.

Chức năng

          Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện, quản lý các công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và cố vấn đào tạo, công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng (với tư cách là tổ chức thanh tra nội bộ) và thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường.

Nhiệm vụ

Công tác khảo thí

 1.         Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức làm đề thi, quyết định chọn hình thức thi của các môn học, tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi; phối hợp với các Khoa, Bộ môn cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các bậc hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá, nâng cao chất lượng đào tạo;
 2.         Chủ trì xây dựng các quy trình kiểm tra, qui trình thi kết thúc môn, quy trình thi tốt nghiệp và các kì thi khác;
 3.         Quản lý và kiểm tra, giám sát tổ chức các kỳ thi tự luận và trắc nghiệm; Chủ trì công tác tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính;
 4.         Thực hiện công tác quản lý và giám sát việc tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn học thuộc tất cả các bậc, hệ đào tạo của trường; quản lý việc chấm thi và lưu trữ, phân tích xử lý kết quả thi.
 5.         Chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên.
 6.         Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên theo đúng quy chế;
 7.         Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên, thường xuyên bồi dưỡng năng lực chuyên môn, từng bước trang bị công nghệ và công cụ cho công tác khảo thí (máy tính, máy chấm điểm, các phương tiện multimedia các phần mềm).
 8.         Tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi - kiểm tra đánh giá cho các đơn vị, tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên trong Trường về công tác khảo thí.
 9. Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

 10.         Tham mưu cho Ban giám hiệu triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục một cách toàn diện, bao gồm: phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả, phương pháp học tập, các điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo...
 11.         Tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá hằng năm theo các tiêu chuẩn về Kiểm định chất lượng trường đại học, cao đẳng; tham gia công tác đánh giá ngoài theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 12.         Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chất lượng: chương trình đào tạo, công tác giảng dạy, kết quả học tập của sinh viên, hiệu quả việc làm của sinh viên đã ra trường;
 13.         Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập của học viên, sinh viên các hệ đào tạo thuộc trường;
 14.         Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai đăng ký gia nhập các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục trong khu vực và quốc tế, phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng;
 15.         Hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị.
 16.         Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng.
 17. Công tác cố vấn đào tạo

 18.         Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và các Khoa tư vấn cho người học về các vấn đề liên quan đến quy định, quy chế về đào tạo;
 19.         Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và các Khoa tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học; hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần ở từng học kỳ để hoàn thành kế hoạch học tập; thông qua tình hình, kết quả học tập của sinh viên để tư vấn, hướng dẫn sinh viên trong việc đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với điều kiện cá nhân người học.
 20.         Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và các Khoa nắm danh sách lớp, thông tin cá nhân sinh viên, làm đầu mối hướng dẫn và tư vấn cho người học cách tìm hiểu thông tin về đào tạo và công tác sinh viên, tư vấn liên hệ công việc đúng kênh, đúng việc, đúng đối tượng;
 21.         Phối hợp với Phòng CTCT&QLSV và các Khoa thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, ased
 22.         Phối hợp với Phòng QLKH và các đơn vị có liên quan tư vấn, hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học; các hoạt động văn, thể, mỹ lành mạnh, bổ ích;

        Tham dự họp Hội đồng xét khen thưởng - kỷ luật sinh viên đối với sinh viên thuộc lớp phụ trách để phát biểu ý kiến, đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết;

Công tác thanh tra

 1.         Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo Hiệu trưởng;
 2.         Giúp Hiệu trưởng chủ trì tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng: thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học và công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.  
 3.         Giúp Hiệu trưởng thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng và thanh tra các vụ việc khác do Hiệu trưởng giao. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết, xử lý và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý trong trường.
 4.         Chủ trì thẩm định, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ trước khi trình ký Ban Giám hiệu;
 5.         Chủ trì giúp Hiệu trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục và tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 6.         Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng; thường trực Ban phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường;
 7.         Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra cho các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành;
 8.         Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra, nghiên cứu, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra.
 9.         Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.