Ngày 6 tháng 10 năm 2014 Tổng hợp Kế hoạch dự giờ HK I (2014-2015)    

Ngày 16 tháng 3 năm 2014 Lịch dự giờ giảng các Khoa học kỳ II năm học 2013-2014    

File đính kèm

... Đọc thêm

Ngày 1 tháng 10 năm 2013 Danh sách kế hoach dự giờ giảng Khoa CNTT    

File đính kèm

... Đọc thêm

Ngày 1 tháng 10 năm 2013 Danh sách kế hoach dự giờ giảng Khoa TCNH    

File đính kèm

... Đọc thêm

Ngày 1 tháng 10 năm 2013 Danh sách kế hoach dự giờ giảng Khoa QTKD    

File đính kèm

... Đọc thêm

Ngày 1 tháng 10 năm 2013 Danh sách kế hoach dự giờ giảng Khoa Đại cương    

File đính kèm

... Đọc thêm

Ngày 29 tháng 9 năm 2013 Kế hoạch dự giờ giảng cấp Khoa học kỳ I năm 2013 - 2014    

File đính kèm

... Đọc thêm