Ngày 11 tháng 5 năm 2014 Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá    

Cục KTKĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 477 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 30/4/2014).

... đọc thêm

Ngày 12 tháng 2 năm 2014 Danh sách các trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo    

Cục KTKĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 460 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 31/12/2013) Các ý kiến góp ý...

... đọc thêm

Ngày 8 tháng 5 năm 2013 Kế hoạch tự đánh giá