Sơ đồ tổ chức phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng

Sơ đồ tổ chức phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng

Quyền hạn & trách nhiệm các chức danh Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

 1. Trưởng phòng

            Trách nhiệm

 • Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của Phòng KT&ĐBCL;
 • Phụ trách công tác chung, phân công, giao nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc và trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ nhân viên trong phòng đảm bảo các qui định về chức năng nhiệm vụ của Phòng;
 • Đánh giá chất lượng hoạt động của phòng, trách nhiệm, năng lực kết quả làm việc, chấp hành nội qui, kỷ cương đối với cán bộ nhân viên trong phòng để đáp ứng với yêu cầu chức năng và nhiệm vụ của Phòng.

            Quyền hạn

 • Ký các văn bản thuộc chức năng phụ trách theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng;
 • Triệu tập các cuộc họp bàn về công tác Khảo thí – Đảm bảo chất lượng của nhà trường khi được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng;
 • Chủ trì các cuộc họp của Phòng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Phòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
 • Đề xuất với Hiệu trưởng về việc khen thưởng, kỷ luật với các đơn vị và các thành viên trong phòng;
 • Là thành viên của Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp, Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật.

            Tương quan công tác

 • Báo cáo theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của Hiệu trưởng.
 • Người thay thế khi vắng mặt: Do Hiệu trưởng chỉ định.
  1. Tổ khảo thí
 1. Chuyên viên phụ trách kế hoạch, công tác tổ chức thi, chấm thi

            Trách nhiệm

 • Theo dõi kế hoạch, danh sách thi từ Phòng quản lý đào tạo và các Khoa, Ban;
 • Phối hợp các Khoa, Ban thực hiện công tác làm đề, bảo mật đề, chuẩn bị hồ sơ, triển khai thi cho các hệ;
 • Giao nhận hồ sơ thi, đề thi và bài thi cho các đơn vị liên quan;
 • Thực hiện công tác tổ chức, chuẩn bị hồ sơ, triển khai chấm thi, phân công giám thị, chấm phúc khảo cho các hệ;
 • Tham gia các công tác tổ chức thi của Phòng;
 • Báo cáo số liệu các vấn đề liên quan cho lãnh đạo khi có yêu cầu;
 • Các công tác khác khi được lãnh đạo phân công.

            Quyền hạn

 • Đề xuất các ý kiến với lãnh đạo Phòng để có phương án xử lý các công việc nghiệp vụ tốt hơn;
 • Chủ động, trực tiếp tiếp xúc với các Phòng, Khoa, Ban liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ nhằm nhanh chóng giải quyết và xử lý các nội dung công việc được giao để có thể hoàn thành tốt công việc một cách chính xác hiệu quả.

            Tương quan công tác

 • Báo cáo định kỳ hàng tuần, hoặc đột xuất về các vấn đề liên quan cho lãnh đạo khi có yêu cầu;
 • Người thay thế khi vắng mặt: Chuyên viên khác trong tổ khảo thí
 1. Chuyên viên phụ trách đề thi, ngân hàng đề thi; tổ chức thi, chấm thi trên máy tính

            Trách nhiệm

 • Phối hợp với các Khoa, Ban thực hiện công tác làm đề thi, bảo mật đề thi theo đúng quy trình tổ chức thi, kiểm tra ở mỗi học kỳ;
 • Phối hợp với Phòng máy các đơn vị về việc cài đặt phần mềm thi trắc nghiệm trên máy;
 • Phối hợp với các Khoa, Ban tổ chức cho sinh viên thi trắc nghiệm trên máy;
 • Trước mỗi kỳ thi, kiểm tra ngân hàng đề thi về các yêu cầu kỹ thuật, chép đề thi, danh sách thi vào máy tính;
 • Tiếp nhận các bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm từ các Khoa, kiểm tra lỗi kỹ thuật và tích lũy vào ngân hàng đề thi;
 • Tham gia các công tác tổ chức thi của Phòng;
 • Báo cáo số liệu các vấn đề liên quan cho lãnh đạo khi có yêu cầu;
 • Thực hiện các công tác khác khi được lãnh đạo phân công.

            Quyền hạn

 • Đề xuất các ý kiến với lãnh đạo Phòng để có phương án xử lý các công việc nghiệp vụ tốt hơn;
 • Chủ động, trực tiếp tiếp xúc với Phòng, Khoa, Ban liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ nhằm nhanh chóng giải quyết và xử lý các nội dung công việc được giao để có thể hoàn thành tốt công việc một cách chính xác hiệu quả.

            Tương quan công tác

 • Báo cáo định kỳ hàng tuần, hoặc đột xuất về các vấn đề liên quan cho lãnh đạo khi có yêu cầu;
 • Người thay thế khi vắng mặt: Chuyên viên khác trong tổ khảo thí.
 1. Chuyên viên phụ trách quản lý điểm

            Trách nhiệm

 • Phối hợp với các Khoa, Ban thực hiện công tác quản lý điểm sau khi có kết quả chấm thi;
 • Thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm trên giấy (bằng phần mềm chuyên dụng) và thi trắc nghiệm trên máy;
 • Phối hợp với các đơn vị phòng, khoa, ban thực hiện tổ chức chấm phúc khảo, điều chỉnh điểm theo đúng qui trình;
 • Phối hợp với các đơn vị phòng, khoa, ban trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên theo đúng quy chế;
 • Tham gia các công tác tổ chức thi của Phòng;
 • Báo cáo số liệu các vấn đề liên quan cho lãnh đạo khi có yêu cầu;
 • Thực hiện các công tác khác khi được lãnh đạo phân công.

            Quyền hạn

 • Đề xuất các ý kiến với lãnh đạo Phòng để có phương án xử lý các công việc nghiệp vụ tốt hơn;
 • Chủ động, trực tiếp tiếp xúc với các Phòng, Khoa, Ban liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ nhằm nhanh chóng giải quyết và xử lý các nội dung công việc được giao để có thể hoàn thành tốt công việc một cách chính xác hiệu quả.

            Tương quan công tác

 • Báo cáo định kỳ hàng tuần, hoặc đột xuất về các vấn đề liên quan cho lãnh đạo khi có yêu cầu;
 • Người thay thế khi vắng mặt: Chuyên viên khác trong tổ khảo thí.

 

 1. Tổ đảm bảo chất lượng
 1. Chuyên viên phụ trách đảm bảo chất lượng

            Trách nhiệm

 • Tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, đảm bảo các thông tin về hệ thống chất lượng nội bộ được cập nhật chính xác, duy trì hồ sơ chất lượng theo các thủ tục và hướng dẫn liên quan;
 • Phối hợp các Phòng, Khoa, Ban thực hiện công tác triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng ở các đơn vị; xây dựng, hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện qui trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo chất lượng các đơn vị;
 • Phụ trách tổ chức triển khai công tác tự đánh giá hằng năm;
 • Theo dõi kế hoạch tổ chức giảng dạy từ Phòng quản lý đào tạo và các Khoa, Ban., phụ trách công tác tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên;
 • Phối hợp các Phòng, Khoa, Ban theo dõi các công tác khảo sát số liệu, xử lý tất cả dữ liệu khảo sát thu nhận được, viết báo cáo kết quả;
 • Tham gia tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng;
 • Báo cáo số liệu các vấn đề liên quan cho lãnh đạo khi có yêu cầu;
 • Các công tác khác khi được lãnh đạo phân công.

            Quyền hạn

 • Đề xuất các ý kiến với lãnh đạo Phòng để có phương án xử lý các công việc nghiệp vụ tốt hơn;
 • Chủ động, trực tiếp tiếp xúc với các Phòng, Khoa, Ban liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ nhằm nhanh chóng giải quyết và xử lý các nội dung công việc được giao để có thể hoàn thành tốt công việc một cách chính xác hiệu quả.

            Tương quan công tác

 • Báo cáo định kỳ hàng tuần, hoặc đột xuất về các vấn đề liên quan cho lãnh đạo khi có yêu cầu;
 • Người thay thế khi vắng mặt: Chuyên viên tổ hành chính, thanh tra.

 

 1. Tổ hành chính & cố vấn đào tạo
 1. Chuyên viên phụ trách hành chính & cố vấn đào tạo

            Trách nhiệm

 • Lưu trữ toàn bộ công văn đến, công văn đi của Phòng. Giao tiếp với các đơn vị trong trường về văn thư;
 • Lưu trữ các hồ sơ về kiểm định chất lượng đào tạo của Phòng, của Trường;
 • Quản lý nội dung thông tin Website của Phòng;
 • Phối hợp với Trợ lí các Khoa tư vấn cho người học về các vấn đề liên quan đến quy định, quy chế về đào tạo, tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học;
 • Nắm danh sách lớp, thông tin cá nhân sinh viên, làm đầu mối hướng dẫn và tư vấn cho người học cách tìm hiểu thông tin về đào tạo và công tác sinh viên, tư vấn liên hệ công việc đúng kênh, đúng việc, đúng đối tượng;
 • Phụ trách công tác tài chính của Phòng;
 • Phối hợp các Phòng, Khoa, Ban theo dõi các công tác khảo sát số liệu, xử lý tất cả dữ liệu khảo sát thu nhận được, viết báo cáo kết quả;
 • Tham gia tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng;
 • Báo cáo số liệu các vấn đề liên quan cho lãnh đạo khi có yêu cầu;
 • Các công tác khác khi được lãnh đạo phân công.

            Quyền hạn

 • Đề xuất các ý kiến với lãnh đạo Phòng để có phương án xử lý các công việc nghiệp vụ tốt hơn;
 • Chủ động, trực tiếp tiếp xúc với các Phòng, Khoa, Ban liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ nhằm nhanh chóng giải quyết và xử lý các nội dung công việc được giao để có thể hoàn thành tốt công việc một cách chính xác hiệu quả.

           

            Tương quan công tác

 • Báo cáo định kỳ hàng tuần, hoặc đột xuất về các vấn đề liên quan cho lãnh đạo khi có yêu cầu;
 • Người thay thế khi vắng mặt: Chuyên viên tổ đảm bảo chất lượng, thanh tra.

 

 1. Tổ thanh tra
 1. Chuyên viên thanh tra giáo dục
 2.            Trách nhiệm
 • Lập chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện thanh tra, tổ chức thực hiện công tác thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng;
 • Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ;
 • Thẩm định, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ;
 • Thực hiện các công tác về chức năng nhiệm vụ thanh tra giáo dục theo qui định;
 • Báo cáo số liệu các vấn đề liên quan cho lãnh đạo khi có yêu cầu;
 • Các công tác khác khi được lãnh đạo phân công.

           Quyền hạn

 • Đề xuất các ý kiến với lãnh đạo Phòng để có phương án xử lý các công việc nghiệp vụ tốt hơn;
 • Chủ động, trực tiếp tiếp xúc với các Phòng, Khoa, Ban liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ nhằm nhanh chóng giải quyết và xử lý các nội dung công việc được giao để có thể hoàn thành tốt công việc một cách chính xác hiệu quả.

            Tương quan công tác

 • Báo cáo định kỳ hàng tuần, hoặc đột xuất về các vấn đề liên quan cho lãnh đạo khi có yêu cầu;

Người thay thế khi vắng mặt: Chuyên viên tổ hành chính, đảm bảo chất lượng.